Skip to main content

Salgs- & leveringsbetingelser

§ 1. TILBUD OG ORDRER

1. Kun ordrer, for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse (accept) fra sælgers side, er bindende for sælger og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser. Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med trediemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger, skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

2. Øvrige aftaler sælger og køber imellem er først bindende, når de er skriftligt bekræftede af sælger.

§ 2. PRISER

1. Alle salg sker til den ordrebekræftelsen/tilbuddet.

2. Alle opgivne priser er ab sælgers lager, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen.

3. Den i ordrebekræftelsen anførte pris reguleres såfremt, der i tiden mellem datoen for ordrens bekræftelse og leveringen sker ændring af udstyrets fabrikspris. Køber betaler moms og andre offentlige afgifter med den procentsats/det beløb, sælger skal afregne. Fremgår det af tilbud/ordrebekræftelsen, at der er tale om import i en bestemt valuta, vil salgsprisen blive reguleret med forskellen mellem valutakursen anført i tilbud/ordrebekræftelsen eller i mangel heraf var gældende på dette tidspunkt, og den kurs, der er erlagt af sælger ved sit valutaindkøb, tidsmæssigt dog begrænset indtil 2. bankdag efter sælgers modtagelse af købers rettidige betaling. Ved afdragsvis betaling fordeles kursdifferencen forholdsmæssigt mellem udbetaling og finansieringssum.

§ 3. LEVERING

1. Ved salg af maskiner, anlæg eller dele hertil anses handelen – med mindre andet fremgår af tilbud eller køkontrakt – som indgået ab sælgers lager.

2. I mangel af anden aftale vælger sælger frit transport middel og transportvej.

3. Ved maskiner eller dele, der monteres af sælger, er det solgte leveret, når anlægget er afprøvet og justeret til de ydelser, der er aftalt mellem parterne. Såfremt afprøvning og justering ikke kan foretages på grund af købers forhold anses leverancen for leveret, når der er forløbet 8 dage efter, at sælger har afsluttet montagen. Såfremt maskinen eller dele tages i brug af køber forinden levering ‘i henhold til ovenstående er foretaget, betragtes levering som værende sket fra ibrugtagningen.

4. Sælger hæfter ikke for forsinkelse eller manglende levering, som skyldes forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra sælgers leverandører, transporthindringer, force majeure, valutarestriktioner, materiale- eller personalemangel, strejke, lockout eller andre afbrydelser i driften eller årsager iøvrigt udenfor sælgers kontrol. Sælger hæfter herudover kun for forsinkelse eller manglende levering, hvis denne skyldes, at sælger har handlet groft uagtsomt. I de tilfælde, hvor sælger ovenfor har forbeholdt sig ansvarsfrihed, berettiger overskridelse af leveringstiden ikke køber til at annullere ordren. Leveringstiden forlænges i så fald med det antal dage, leveringshindringen har været til stede. Såfremt leveringshindring, der skyldes en eller flere af ovennævnte omstændigheder, kan påregnes at ville vedvare længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere handelen, uden at det skal anses for misligholdelse.

5. Ved salg af maskiner, der indrettes efter købers tegnin ger, beskrivelse eller bestilling, er køber ikke berettiget pris, som fremgår af 7. til at hæve købet på grund af forsinkelse, der skyldes maskinleverandørens forsinkede leverance til sælgeren.

6. Sælger er i fintet tilfælde forpligtet til at yde erstatning for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Producentens sædvanlige brugsanvisning følger på producentlandets sprog eller på et af hovedsprogene, dog skal sikkerheds- og sundhedsmæssige forskrifter efter dansk lovgivning være på dansk. Sælgeren forsyner senest ved leveringen køberen med EUoverensstemmelseserklæring for maskinen jvf. EU’s maskindirektiv. Sælger er uden ansvar for fejlmangler og skader, som opstår som følge af reparation, ændring, eller ombygning af maskinen, der ikke er foretaget af leverandørens tekniske personale. Sælgers ansvar er endvidere betinget af, at der er anvendt originale eller identiske reservedele, ligesom sælgers tekniske personale skal anvendes ved service.

§ 4. BETALING

1. Den fastsatte betaling, erlægges af køber kontant ved levering, med mindre der er truffet skriftlig aftale om kredit.

2. I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, anses salget som sket med ejendomsforbehold, således at det leverede forbliver sælgers ejendom indtil fuld betaling har fundet sted. Såfremt varen ikke er leveret på kredit, skal varen betales på sælgers anfordring. Betaler køber ikke rettidigt er sælger berettiget til at kræve morarente af det skyldige beløb med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil betaling sker. Rentesatsen kan når som helst med bindende virkning for køber ændres af sælger, hvilket vil fremgå af sælgers månedlige kontoudtog til køber. For købekontrakter gælder dog særlige regler. Sælger kan forlange, at der udskrives forsikringsdeklaration og købekontrakt på sælgers vilkår, samt at der udstedes veksler pr. de respektive forfaldsdage eller afgives anden erklæring om betalingsformidling. Hvis købekontrakt/leasingkontrakt og veksler ikke omgående returneres behørigt underskrevet, er hele restkøbesummen straks forfalden til betaling/er leasingkontrakten misligholdt. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret.

4. Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod sælger fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Køber er uberettiget til at tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.

§ 5. REKLAMATION OG MANGLER

1. Køber skal straks, når varen er leveret, foretage fornø den undersøgelse af denne.

2. Hvis køber herefter har en reklamation, skal den meddeles skriftligt med angivelse af, hvori manglen består, overfor sælger senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget den pågældende mangel.

3. Såfremt det for nyt udstyr, forbrugsvarer og nye reservedele inden for 6 måneder efter leveringsdagen, hvilket normalt vil sige faktureringsdatoen, af køber kan påvises, at der foreligger konstruktions- eller materialefejl, udbedres disse i samme udstrækning, som sælgers leverandører, i henhold til deres leveringsbetingelser, har påtaget sig ansvaret i relation til sælger. Leverandørernes leveringsbetingelser fremsendes derfor gerne på begæring.

4. Dokumenterer køber af en ny maskine, at der er mangler i konstruktion, materiale eller fremstilling af nogen leverede dele, har køber alene krav på, at sælger efter eget valg vederlagsfrit ombytter og/eller reparerer eller ændrer mangelfulde dele. Herudover afholder køber alle udgifter, herunder udgifter til forsendelse, arbejdsløn og andre udgifter i forbindelse med demontering og montering m.v.

5. Undlader køber at reklamere i overensstemmelse hermed, kan misligholdelse ikke senere gøres gældende. Viser reklamationen sig at være ubeføjet, har sælger krav på erstatning for ethvert tab, der er en følge af den ubeføjede reklamation. Sælgers ansvar bortfalder, hvis han eller maskinleverandøren ikke får lejlighed til at besigtige manglen, før der foretages indgreb i maskinen. Det er en forudsætning for sælgers ansvar, at køber ikke har foretaget konstruktionsændring vedrørende maskinen, repareret denne med uoriginale reservedele eller tilsidesat sælgers vejledning, eller maskinleverandørens vejledning om installation, betjening og service. Mangler opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindeligt slid omfattes ikke af sælgers ansvar.,

5A. Dele som maskinfabrikant eller komponentleverandør ikke yder nogen form for garanti på, er ikke omfattet af sælgerens pligt til at erstatte sådanne reservedele i reklamationsperioden. Eksempler på sådanne dele er: Elektriske komponenter som relæer, motorbremser, strømforsyninger, varmelegemer, thermostater, kontakter, motorer, lejer, remme, transportbånd m.v.

6. Udstyret forudsættes anvendt svarende til 40 timers arbejdsuge, i modsat fald afkortes perioden forholdsmæssigt. Sælger hæfter ikke for reparation og udskiftning, der skyldes naturlig slitage eller urigtig behandling af det solgte, herunder varmelegemer, termostater, kontakter o.lign.

7. Sælger er aldrig forpligtet til at betale køber erstatning for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

§ 6. ANSVAR FOR LEVERANCENS SKADEFORVOLDELSE (produktansvar)

1. Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis køber dokumenterer, at skaden skyldes uagtsomhed fra sælgers side eller fra andre personers side, for hvem sælger har ansvaret.

2. Skader, forsinkelser og andre forhold opstået som følge af købers manglende færdigheder i betjeningen af maskinen, uegnede materialer samt forkerte metoder, er sælger uvedkommende. Sælgers afhjælpning af forhold opstået som følge af ovennævnte bliver således beregnet til gældende takster.

3. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre.

4. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfor tjeneste eller indirekte tab.

5. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar direkte overfor trediemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset efter de foregående afsnit.

6. Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til nærværende punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

7. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. De indbyrdes forhold mellem køber og sælger afgøres dog altid ved sælgers værneting.

§ 7. HØJESTE ERSTATNINGSSUM

Sælgers eventuelle erstatningsansvar overfor køber i henhold til §§ 5 og 6 kan aldrig beløbsmæssigt overstige kr. 1.000.000,00 for et skadetilfælde. Ved et skadetilfælde forstås samtlige beskadigelser, der skyldes samme fejl eller forsømmelse.

§ 8. BRUGTE MASKINER

1. Bytte. Såfremt det i forbindelse med en aftale om salg af udstyr aftales, at sælger som led i betalingen for det solgte (udstyr) skal tage brugt udstyr i bytte, er aftalen fra sælgers side betinget af, at køber oplyser om eventuelle mangler, funktionsdygtighed samt eksisterende beskyttelsesforanstaltninger ved det brugte udstyr. Alt tilbehør skal medfølge. Køber indestår for, at det brugte udstyr er frit og ubehæftet. Det forudsættes, at det ibyttetagne udstyr er i samme stand ved overdragelsen som på aftaletidspunktet. Skal sælger foretage demontering, er køber, både i og uden for normal arbejdstid, pligtig at give adgang til, at udstyret udtages af bygningen på den måde, sælger anser for mest hensigtsmæssig.

2. Salg. Med mindre andet skriftligt er aftalt, sælges brugt udstyr som beset og køber bekendt uden ansvar for sælger for eventuelle mangler, bortset fra svig og vanhjemmel. Eventuelle ekstraomkostninger for ibrugtagning afholdes af køber.

§ 9. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Alle oplysninger, som er anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og lignende er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale. Enhver tegning og/eller teknisk beskrivelse eller illustration eller lignende, der udleveres af køber til brug ved installation eller montering af anlæg og andre produkter, forbliver sælgers ejendom og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke anvendes, kopieres eller forelægges trediemand, eller på anden måde bringes til trediemands kendskab, og skal straks efter brugen tilbageleveres sælger.

§ 10. MONTAGE

1. Hvis sælger har forpligtet sig til montage af solgte maskiner, anlæg eller dele hertil, forudsættes det, at alle nødvendige installationer er udført efter gældende forskrifter, og energien findes i tilstrækkelig og konstant mængde. Fejl foranlediget af mangler og fejl i installationer afhjælpes for købers regning efter gældende takster (eksempler herpå kan være: For stort vandindhold i trykluft, manglende og utilstrækkelig jordforbindelse til el, elektrisk støjpåvirkninger, forkert udsugningsmængde). Køber er forpligtet til at træffe alle forberedelser, der er nødvendige for øjeblikkelig, fortsat og uhindret gennemførelse af montagearbejdet fra leveringstidspunktet at regne. Hvis køber ikke opfylder denne forpligtelse, er sælger berettiget til frit at vælge afhjælpningsforanstaltninger, og køber er pligtig til at betale for udgifter i forbindelse hermed efter regning.

2. Køber er uberettiget til at tage udstyret i drift før den formelle aflevering er gennemført. Såfremt køber tilsidesætter dette, ophører sælgers montage- og igangsætningsbistand, og maskinen er hermed overtaget og accepteret endeligt af køber.

§ 11. TVISTIGHEDER

Alle uoverensstemmelser vedrørende nærværende salgsog leveringsbetingelser og leverancer fra sælger afgøres ved sælgers værneting og efter dansk rets regler.

§ 12. Ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er altid gældende, med mindre anden skriftlig aftale foreligger.